Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi Mondioringyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on:

» edistää Mondioring-lajin harrastusta Suomessa
» tarjota Mondioring-koulutuksesta ja lajissa kilpailemisesta kiinnostuneille jäsenilleen puitteet harjoitella ja edetä aina kansainväliselle mestaruustasolle asti
» tehdä käyttö- ja palveluskoiratyötä tunnetuksi ja työskennellä hyvän koirakurin aikaansaamiseksi.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää Mondioringiin ja muuhun koirankoulutukseen liittyviä kursseja ja harjoitustilaisuuksia, opetus- ja neuvontatilaisuuksia sekä toimeenpanee Mondioring-kokeita ja –kilpailuja. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa kahvila-, ravintola- tai muunlaista anniskelutoimintaa yhdessä toimipaikassa tai järjestämissään tapahtumissa asianmukaisen luvan saatuaan.
4 § Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansallisiin tai kansainvälisiin yhteenliittymiin ja ylläpitää yhteyksiä muihin yhdistyksiin.
5 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi kirjallisesta anomuksesta liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kelpoisiksi katsomansa jäsenet enemmistön päätöksellä.
6 § Kunniajäsenekseen voi yhdistys hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen huomattavalla tavalla tukeneet yhdistyksen toimintaa tai tehneet Mondioring-lajin harrastamiselle yleensä huomattavia palveluksia. Päätös voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljännestä (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
7 § Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun sekä liittymismaksun suuruuden päättää vuosikokous. Kunniajäsenet ja asiantuntijajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
8 § Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen,
a) joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan. Tästä syystä erotettu jäsen voi päästä jälleen jäseneksi suorittamalla laiminlyömänsä jäsenmaksut. Tästä syystä erotetulla jäsenellä ei ole valitusoikeutta.
b) joka ei ole noudattanut yhdistyksen sääntöjä tai niiden nojalle tehtyjä päätöksiä tai joka on syyllistynyt lain vastaiseen tekoon. Erottamispäätöksestä voi asianomainen jäsen vedota kirjallisesti yhdistyksen vuosikokoukseen jättämällä kolmen kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä kirjallisen vetoomuksensa yhdistyksen hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja kaikki kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneet yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet.
10 § Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 3 mutta enintään 10 muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä ovat vuosittain erovuoroisia. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden ratkaisee arvonta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joko yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.
12 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
13 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä, ilmoittamalla yhdistyksen julkaisussa tai yhdistyksen virallisilla www-sivuilla. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta, kokouspäivää lukuun ottamatta. Ilmoittamisen on katsottava tapahtuneen sinä päivänä kun kokouskutsu tai yhdistyksen julkaisu, jossa kokouskutsu on julkaistu, on annettu postin kuljetettavaksi, tai julkaistu yhdistyksen virallisilla www-sivuilla. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Asiantuntijajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenen äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
14 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
  5. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis­ ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo­ ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten ja eroavien tilalle.
  9. Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta.
15 § Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko äänivaltaisten jäsenten jäsenluvusta sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
16 § Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.
17 § Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

navigointikuva

Välinehyökkäys
Kare-Saran Ånnimanni